ЗАТВЕРДЖЕНО

Правлінням

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІІЇ

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ЗАХИСНИКІВ КОРДОНУ БАТЬКІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ»

Протокол № 2

«11» липня 2014 року

 

 

 

 

Положення

ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІІЇ

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ЗАХИСНИКІВ КОРДОНУ БАТЬКІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ»

 

 

 

м. Київ

2014 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ЗАХИСНИКІВ КОРДОНУ БАТЬКІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ» створюється (припиняє діяльність) за рішенням Правління ГО «ВСЗКБЗ», в порядку встановленому законодавством України та Статутом ГО «ВСЗКБЗ». Відокремлений підрозділ створюється для спільної реалізації своїх прав і свобод ветеранами, пенсіонерами та діючими посадовцями Держприкордонслужби України, Прикордонних військ колишнього СРСР, інших правоохоронних органів, громадських формувань з охорони державного кордону для реалізації мети, завдань та напрямів діяльності визначених Статутом ГО «ВСЗКБЗ», здійснення громадського контролю за діяльністю органів та підрозділів охорони державного кордону України та захисту своїх спільних інтересів та інтересів всіх громадян, кому небайдужа доля України.

1.2. Відокремлені підрозділи створюються за територіальною ознакою, згідно з адміністративно-територіальним устроєм України та не мають статусу юридичної особи.

1.3. Відокремлений підрозділ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», Статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ЗАХИСНИКІВ КОРДОНУ БАТЬКІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ», цього Положення.

1.4. Повне найменування: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ЗАХИСНИКІВ КОРДОНУ БАТЬКІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ» у _____________ області (м. Києві,              м. Севастополі).

Скорочене найменування: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГО «ВСЗКБЗ»              у ______________ області (м. Києві, м. Севастополі).

 

 

 

2. КЕРІВНІ ОРГАНИ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ТА ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ

 

2.1. Органами управління відокремленого підрозділу ГО «ВСЗКБЗ» (далі відокремлений підрозділ) є:

- Вищий орган управління - загальні збори.

- Виконавчий орган – Керівник відокремленого підрозділу.

- Орган управління – Рада відокремленого підрозділу (якщо вона обрана).

2.2. Загальні збори проводяться не рідше одного разу на рік і є чинними за умови присутності на них більше половини членів відокремленого підрозділу.

Позачергові загальні збори скликаються рішенням не менше, ніж 10% членів відокремленого підрозділу, підтверджених письмово.

2.3. Рішення загальних зборів обов’язкові для всіх її членів відокремленого підрозділу.

2.4. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх.

При наявності у відокремленому підрозділі 10 та більше зареєстрованих членів на загальних зборах може бути обрано заступник керівника відокремленого підрозділу, терміном на 3 роки за поданням керівника підрозділу, а при наявності більше 30 зареєстрованих членів може обиратись Рада відокремленого підрозділу (далі - Рада).

2.5 Керівник відокремленого підрозділу обирається та звільняється Правлінням ГО «ВСЗКБЗ».

2.6.Керівник відокремленого підрозділу:

- забезпечує виконання прийнятих загальними зборами та Радою рішень;

- здійснює загальне керівництво роботою відокремленого підрозділу ;

- представляє ГО «ВСЗКБЗ» в місцевих державних і недержавних органах і установах, громадських організаціях з усіх питань, відповідно до повноважень, передбачених цим Положенням та наданими повноваженнями;

- скликає засідання загальних зборів, Ради (якщо вона обрана), головує на них;

- інформує загальні збори про діяльність керівного складу (Ради) в період між зборами та виконання річного плану роботи відокремленого підрозділу;

- приймає інші рішення, які відносяться до діяльності відокремленого підрозділу.

2.7. Заступник керівника відокремленого підрозділу:

- заміщає керівник відокремленого підрозділу під час його відсутності;

- щорічно розробляє план роботи відокремленого підрозділу;

- здійснює загальне керівництво роботою щодо виконання річного плану роботи відокремленого підрозділу, рішень загальних зборів;

- готує матеріали для проведення загальних зборів відокремленого підрозділу;

- організовує та веде діловодство відокремленого підрозділу.

- виконує інші завдання, які покладені на нього керівником відокремленого підрозділу.

2.8. Члени Ради обираються безстроково. Повноваження кожного окремого члена Ради можуть бути припинені достроково.

2.9.Основною формою роботи Ради є засідання.

Засідання Ради скликаються керівником відокремленого підрозділу по мірі необхідності, позачергові - за ініціативою членів відокремленого підрозділу, керівника відокремленого підрозділу, або не менш, ніж 30% членів Ради.

Засідання є правомочними, якщо в них беруть участь не менш ніж 2/3 членів Ради.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів. У разі коли рішення не може бути прийняте у зв'язку з рівним розподілом голосів, вирішальним є голос керівника відокремленого підрозділу.

Рішення Ради оформлюються протоколом. Протоколи підписують керівником відокремленого підрозділу. У разі відсутності керівника відокремленого підрозділу, Протокол підписується одним з членів Ради.

Рішення Ради можуть прийматися в робочому порядку, шляхом опитування членів Ради, з наступним оформленням протоколу.

2. 10. Керівник відокремленого підрозділу готує проект порядку денного і матеріали до засідання Ради.

2.11. Дострокове припинення діяльності членів Ради може бути за ініціативою членів Ради, у разі смерті, згідно власної заяви, недобросовісного виконання обов'язків члена Ради.

 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ

 

3.1. Усі члени ГО «ВСЗКБЗ», що перебувають на обліку у відокремленому підрозділі мають рівні права та обов'язки.

3.2.Члени відокремленого підрозділу мають право:

3.2.1. Брати участь в діяльності ГО «ВСЗКБЗ», в управлінні його справами;

3.2.2. Висувати кандидатури, включаючи свою особисту, обирати та бути обраним до органів управління ГО «ВСЗКБЗ»;

3.2.3. Одержувати необхідну інформацію про діяльність ГО «ВСЗКБЗ» та її відокремлених підрозділів;

3.2.4.Отримувати правовий та соціальний захист та допомогу від ГО «ВСЗКБЗ»;

3.2.5.Безкоштовно одержувати консультацію юристів, економістів та інших спеціалістів ГО «ВСЗКБЗ» по питанням, що є спорідненими з метою та напрямами діяльності ГО «ВСЗКБЗ»;

3.2.6.На пріоритетне придбання продукції (товарів, робіт, послуг), виробленої підприємствами ГО «ВСЗКБЗ»;

3.2.7.Подавати З'їзду ГО «ВСЗКБЗ» клопотання про відкликання членів виборчих органів.

3.2.8.Брати участь у заходах ГО «ВСЗКБЗ», реалізації його програм, в обговоренні питань, що вирішуються ГО «ВСЗКБЗ», вносити пропозиції щодо поліпшення його діяльності

3.2.9.Пропонувати кандидатури на вступ до членів ГО «ВСЗКБЗ»;

3.2.10.Вільно вступати до ГО «ВСЗКБЗ» і вибувати з нього.

 

3.3.Члени ГО «ВСЗКБЗ» зобов'язанні :

3.3.1.Дотримуватися положень Статуту ГО «ВСЗКБЗ» та принципів законності, справедливості та взаємоповаги, дотримуючись норм чинного законодавства України та міжнародного права;

3.3.2.Сприяти здійсненню мети і завдань ГО «ВСЗКБЗ»;

3.3.3.Виконувати рішення органів ГО «ВСЗКБЗ», прийняті у межах їх компетенції;

3.3.4.Приймати участь у статутній діяльності ГО «ВСЗКБЗ»;

3.3.5.Надавати ГО «ВСЗКБЗ» інформацію про порушення прав осіб внаслідок неправомірних дій посадових осіб органів та підрозділів охорони державного кордону України;

3.3.6.Своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески;

3.3.7.При внесені вступних, членських та інших внесків гарантувати правомірність набуття права власності на кошти чи майно, що передаються;

3.3.8.Утримуватися від дій, що можуть заподіяти шкоду законним правам та інтересам, діловій репутації ГО «ВСЗКБЗ» чи його членам;

3.3.9.Дбати про утвердження позитивного іміджу ГО «ВСЗКБЗ.

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1 Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися тільки Правлінням ГО «ВСЗКБЗ.

4.2. Вимоги цього Положення є обов’язковими для виконання всіма членами відокремленого підрозділу.

4.3. Питання, які неврегульовані Статутом ГО «ВСЗКБЗ та цим Положенням вирішуються згідно законодавства України.