«ЗАТВЕРДЖЕНО»

З’їздом  Громадської організації

«Всеукраїнський  союз захисників кордону

батьківської землі»

Протокол №1 від 28 липня 2014р.

Нова редакція

 Ідентифікаційний код 39277252

  СТАТУТ 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ЗАХИСНИКІВ КОРДОНУ

БАТЬКІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ»

  м. Київ, 2015 р.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ЗАХИСНИКІВ КОРДОНУ БАТЬКІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ» (далі – ГО «ВСЗКБЗ») є неприбутковою всеукраїнською громадською організацією, створену на добровільних засадах на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод ветеранами, пенсіонерами та діючими посадовцями Держприкордонслужби України, Прикордонних військ колишнього СРСР, інших правоохоронних органів, громадських формувань з охорони державного кордону з метою реалізації статутних завдань, здійснення громадського контролю за діяльністю органів та підрозділів охорони державного кордону України та захисту своїх спільних інтересів та інтересів всіх громадян, кому небайдужа доля України.

1.2. Діяльність ГО «ВСЗКБЗ» поширюється на територію всієї України.

1.3. За своїм статусом ГО «ВСЗКБЗ» є всеукраїнською громадською організацією.

1.4. Найменування ГО «ВСЗКБЗ»:

Повне найменування:

- українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ЗАХИСНИКІВ КОРДОНУ БАТЬКІВСЬКОЇ ЗЕМЛІ»;

- російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕУКРАИНСКИЙ СОЮЗ ЗАЩИТНИКОВ ГРАНИЦЫ ОТЦОВСКОЙ ЗЕМ

-  англійською мовою: PUBLIC ORGANIZATION “ALL-UKRAINIAN UNION DEFENDERS OF THE BORDER OF PARENT LAND”

Скорочене найменування:

українською мовою: ГО «ВСЗКБЗ»;

- російською мовою: ОО «ВСЗГОЗ»;

- англійською мовою: PUBLIC ORGANIZATION “AUUDBPL”.

1.5. Місцезнаходження ГО «ВСЗКБЗ»: 04119, місто Київ, вулиця Зоологічна, будинок 4А, офіс 3.

1.6. В своїй діяльності ГО «ВСЗКБЗ» керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об'єднання», іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.7. ГО «ВСЗКБЗ» здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, самоврядності, рівності перед законом, прозорості, відкритості та публічності, спільності інтересів і рівності прав його членів, гласності, добровільності вступу до ГО «ВСЗКБЗ» та виходу з нього, самостійності у виборі напрямків своєї діяльності, відповідальності за виконання прийнятих на себе зобов'язань.

1.8. ГО «ВСЗКБЗ» є неприбутковою організацією, тобто не має на меті одержання прибутку.

1.9. ГО «ВСЗКБЗ» є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має власне майно, самостійний баланс, рахунки, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, зразки якої затверджуються у встановленому даним Статутом порядку, та інші необхідні реквізити. Символіка реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.10. ГО «ВСЗКБЗ» відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним їй майном, на яке згідно з чинним законодавством України може бути звернено стягнення.

1.11. ГО «ВСЗКБЗ» не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, так само як і вони несуть відповідальності за зобов'язаннями ГО «ВСЗКБЗ».

1.12. Офіційною мовою ГО «ВСЗКБЗ» є українська мова, робочими мовами - українська та російська мови. Відповідно до статутних завдань робочою мовою може бути визнана англійська мова чи інша іноземна мова. Діловодство ГО «ВСЗКБЗ» здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

 

2.МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА ГО «ВСЗКБЗ».

2.1. Метою діяльності ГО «ВСЗКБЗ» є сприяння розвитку, утвердженню, популяризації прикордонної служби в Україні і за її межами, як патріотично-свідомої й традиційно-організованої, постійно зростаючої громадської сили, здатної консолідувати суспільство та сприяти створенню умов для вільного і заможного життя кожного прикордонника, кожного громадянина своєї країни; здійснення громадського контролю за діяльністю органів та підрозділів охорони державного кордону, за дотриманням чинного законодавства України при виконанні посадовими особами цих органів та підрозділів покладених на них обов’язків та здійсненні своїх повноважень.

2.2.Головним завданням ГО «ВСЗКБЗ» є:

• сприяння здійсненню та захист законних громадських, соціальних інтересів своїх членів у державних та громадських органах;

• сприяння відродженню традиційних, історичних для прикордонної служби форм громадського устрою, життя і господарювання;

• сприяння підвищенню якості військово-патріотичного виховання членів громад, формування здорового способу життя, розвитку духовності і зміцненню моральних устоїв суспільства на історичних засадах і традиціях діяльності Українських прикордонних служб.

2.3. Для здійснення мети та виконання своїх статутних завдань ГО «ВСЗКБЗ»  здійснює свою діяльність за такими напрямками:

• організація взаємодії членів ГО «ВСЗКБЗ» для ефективного виконання статутної мети;

• прийняття участі у розробці та сприяння реалізації проектів, що відповідають інтересам членів ГО «ВСЗКБЗ» та її меті;

• координація власних програм щодо національного відродження та сприяння реалізації допомоги органам державної влади;

• сприяння та взяття участі у досліджені історії прикордонної служби, відновлені історичної правди, популяризація героїчного минулого;

• приймання участі у проведенні наукових досліджень, конференцій, семінарів, археологічних експедицій.

• приймання участі у миротворчих акціях, проектах та програмах, які проводяться іншими громадськими організаціями;

• розробка, фінансування та проведення соціальних, культурологічних програм та проектів, спрямованих на дотримання прав посадових осіб органів та підрозділів охорони державного кордону України, а також прав та свобод громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства для уникнення їх порушення з боку посадових осіб органів та підрозділів охорони державного кордону України.

• залучення українських та іноземних юридичних та фізичних осіб, установ та організацій до матеріальної,організаційної та іншої підтримки діяльності ГО «ВСЗКБЗ»;

• вільне поширення інформації про свою діяльність та пропагування цілей та ідей ГО «ВСЗКБЗ»;

• здійснення співробітництва з міжнародними організаціями з метою обміну професійним досвідом та посиленням інтеграційних процесів, в тому числі в правовому полі в сфері  удосконалення порядку регулювання та здійснення діяльності органами, що здійснюють охорону державного кордону, дотримання такими органами у своїй діяльності норм українського та міжнародного законодавства.

• сприяння об'єднанню зусиль, поглибленню співробітництва з українськими юридичними та фізичними особами, з міжнародними, державними, громадськими та приватними організаціями, установами з реалізації статутної мети та завдань;

• здійснення фінансування та надання будь-якої іншої матеріальної, організаційної, методичної і т.п. підтримки іншим неприбутковим організаціям, мета діяльності яких аналогічна меті діяльності ГО «ВСЗКБЗ»;

• взяття участі у політичній та громадській діяльності, проведення масових заходів (зборів, мітингів  демонстрацій тощо);

• одержання від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх статутних цілей та завдань;

• звернення до органів державної влади, органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

• організація надання консультацій, проведення конференцій, семінарів, тренінгів, навчань, курсів з питань предмету та мети своєї діяльності;

• заснування друкованих, електронних засобів масової інформації;

• членство в інших організаціях, створення навчальних, дослідних, консультаційних, правових та соціологічних установ та організацій;

• надання ідейної, організаційної та матеріальної підтримки інших громадських об'єднань, надання допомоги при їх створенні;

• прийняття участі у процесі розробки нормативно-правових актів, що регулюють діяльність осіб органів та підрозділів охорони державного кордону України та пов’язану з цим діяльність, інших нормативно-правових актів, брати участь у відповідних громадських слуханнях та обговоренні проектів регуляторних актів, надавати свої пропозиції, зауваження, користуватись іншими правами щодо здійснення такої діяльності;

• представництво і захист інтересів та прав членів ГО «ВСЗКБЗ» в органах державної влади і місцевого самоврядування відповіло до діючого законодавства;

• з метою представництва інтересів і захисту прав в органах державної, законодавчої та виконавчої влади і місцевого самоврядування, підтримувати кандидатів для участі у виборах до місцевих рад та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також підтримувати кандидатів в депутати Верховної Ради України.

• внесення пропозицій органам державної влади та управління і суб'єктам господарської діяльності щодо здійснення заходів, направлених на досягнення мети та завдань ГО «ВСЗКБЗ», дотримання і зміцнення законності та правопорядку у відносинах, пов’язаних з охороною державного кордону та інших відносинах.

• звертатися з позовом до суду про визнання дій протиправними, зобов’язання до вчинення дій, а також  з іншими позовами в межах своєї правосуб’єктності;

• здійснення дій, направлених на захист прав та законних інтересів своїх членів та інших осіб в судовому порядку згідно чинного законодавства України та норм міжнародного законодавства;

• звернення до правоохоронних органів та органів державної влади та управління, міжнародних органів з заявами, скаргами, повідомленнями, поданнями, іншими офіційними документами з метою притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства України щодо охорони державного кордону, порядку перетинання державного кордону, а також притягнення до відповідальності посадових та службових осіб Державної прикордонної служби України, інших осіб органів та підрозділів охорони державного кордону України при неналежному здійсненні ними своїх повноважень, зловживанні своїми повноваженнями, порушення ними присяги, здійсненні інших протиправних та незаконних дій, проступків, правопорушень та злочинів.

•  участь в заходах щодо запобігання корупції, зокрема:

- повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особами рядового і начальницького складу керівництву   Державної   прикордонної   служби  України; 

- запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;

- проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозиц

- брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання кору

- вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;

- проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції;

- проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;

- здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству.

2.4. Для досягнення мети, ГО «ВСЗКБЗ»:

• здійснює право власності (володіння, розпорядження, користування) відносно  майна, переданого йому засновниками або членами ГО «ВСЗКБЗ», що пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, та на іншого майна, коштів, матеріальних та нематеріальних активів, залучених ГО «ВСЗКБЗ», a також відносно майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України;

• вчиняє будь-які дії та правочини відносно коштів та майна, які знаходяться у власності, володінні та користуванні ГО «ВСЗКБЗ», що не суперечать його меті, завданням та законодавству України;

• може бути позивачем та відповідачем у судах;

• самостійно використовує цільові пожертвування згідно з їх умовами;

• створює відокремлені підрозділи ГО «ВСЗКБЗ»;

• Залучає до роботи відповідних фахівців та консультантів, самостійно визначає розмір та порядок оплати їх праці;

• засновує підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;

• користується  правами, передбаченими чинним законодавством України.

   

3. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ГО «ВСЗКБЗ»

3.1. Основою організаційної побудови ГО «ВСЗКБЗ» є регіональні та місцеві осередки – відокремлені підрозділи, які можуть створюватись в Автономій республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі районах, містах, районах в містах, селищах та селах. Відокремлені підрозділи створюються за рішенням органу управління - Правління ГО «ВСЗКБЗ».

3.2. Відокремлені підрозділи ГО «ВСЗКБЗ» здійснюють свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, статуту ГО «ВСЗКБЗ», власних положень, затверджених  Правлінням ГО «ВСЗКБЗ».

Відокремлені підрозділи ГО «ВСЗКБЗ» не є юридичними особами. Відомості про утворенні відокремлені підрозділи ГО «ВСЗКБЗ» повинні бути подані до уповноваженого органу з питань реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.3 Керівники відокремлених підрозділів ГО «ВСЗКБЗ» обираються та звільняються Правлінням ГО «ВСЗКБЗ».

3.4. Керівники відокремлених підрозділів ГО «ВСЗКБЗ» можуть виконувати свої повноваження на громадських засадах (безоплатно).

3.5. Відокремлені підрозділи ГО «ВСЗКБЗ» здійснюючи свою діяльність співпрацюють з органами державної влади та місцевого самоврядування в межах, встановлених відповідним Положенням та наданими повноваженнями.

3.6. Рішення про припинення діяльності Відокремленого підрозділу приймається Правлінням ГО «ВСЗКБЗ».

 

4. ЧЛЕНСТВО В ГО «ВСЗКБЗ»

4.1 Членами ГО «ВСЗКБЗ» на засадах рівноправності можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах віком від 18 років, які визнають Статут, завдання та напрями діяльності Організації та виконують рішення Правління ГО «ВСЗКБЗ».

4.2. Прийняття в Організацію здійснюється за рішенням Правління ГО «ВСЗКБЗ» згідно з письмовою заявою особи.

4.3. Членство припиняється у разі добровільного виходу або виключення. Вихід з Організації у здійснюється за письмовим зверненням члена за рішенням Правління. У разі порушення норм Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди ГО «ВСЗКБЗ», в тому числі шкоди діловій репутації, систематичного невиконання  або неналежного виконання своїх обов’язків, відмови від їх виконання, або неспроможні їх виконувати чи у разі перешкоджання своїми діями чи бездіяльністю досягненню мети і завдань, члени можуть бути виключені з ГО «ВСЗКБЗ» за рішенням її Правління. Членство фізичної особи в ГО «ВСЗКБЗ» автоматично припиняється у разі їх смерті, визнання померлими чи безвісно відсутніми, у разі обмеження дієздатності чи визнання недієздатними, а також у разі застосування до особи кримінального покарання у вигляді позбавлення волі.

Мотивоване рішення про припинення членства шляхом вибуття або виключення з ГО «ВСЗКБЗ» приймається Правлінням ГО «ВСЗКБЗ» та направляється такому члену на протязі 10 днів після прийняття рішення. Рішення може бути оскаржене протягом двох тижнів з моменту отримання шляхом направлення відповідної заяви до З’їзду ГО «ВСЗКБЗ».

У разі оскарження рішення Правління про виключення зі складу членів ГО «ВСЗКБЗ», воно розглядається З’їздом ГО «ВСЗКБЗ», рішення якого є остаточним.

4.4. Члени ГО «ВСЗКБЗ» повинні своєчасно сплачувати членські внески, порядок сплати яких встановлюється Положенням, яке затверджується Правлінням ГО «ВСЗКБЗ».

Деякі категорії індивідуальних членів (пенсіонери, інваліди) звільняються від сплати вступних, членських внесків. Перелік категорій встановлюється Правлінням.

Вступні, членські та інші внески у разі виходу (виключення) зі складу членів ГО «ВСЗКБЗ» не повертаються.

4.5.При виході (виключенні) з ГО «ВСЗКБЗ» за його членами не зберігається право на передане ними у власність ГО «ВСЗКБЗ» майно.

4.6.Члени ГО «ВСЗКБЗ» не відповідають за зобов'язаннями ГО «ВСЗКБЗ», а ГО «ВСЗКБЗ» не відповідає за зобов'язаннями своїх членів.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГО «ВСЗКБЗ»

5.1.Усі члени ГО «ВСЗКБЗ» мають рівні права та обов'язки.

5.2.Члени ГО «ВСЗКБЗ» мають право:

5.2.1. Брати участь в діяльності ГО «ВСЗКБЗ», в управлінні його справами;

5.2.2. Висувати кандидатури, включаючи свою особисту, обирати та бути обраним до органів управління ГО «ВСЗКБЗ»;

5.2.3. Одержувати необхідну інформацію про діяльність ГО «ВСЗКБЗ» та її відокремлених підрозділів;

5.2.4.Отримувати правовий та соціальний захист та допомогу від ГО «ВСЗКБЗ»;

5.2.5.Безкоштовно одержувати консультацію юристів, економістів та інших спеціалістів ГО «ВСЗКБЗ» по питанням, що є спорідненими з метою та напрямами діяльності ГО «ВСЗКБЗ»;

5.2.6.На пріоритетне придбання продукції (товарів, робіт, послуг), виробленої підприємствами ГО «ВСЗКБЗ»;

5.2.7.Подавати З'їзду ГО «ВСЗКБЗ» клопотання про відкликання членів виборчих органів.

5.2.8.Брати участь у заходах ГО «ВСЗКБЗ», реалізації його програм, в обговоренні питань, що вирішуються ГО «ВСЗКБЗ», вносити пропозиції щодо поліпшення його діяльності

5.2.9.Пропонувати кандидатури на вступ до членів ГО «ВСЗКБЗ»;

5.2.10.Вільно вступати до ГО «ВСЗКБЗ» і вибувати з нього.

5.3.Члени ГО «ВСЗКБЗ» зобов'язанні :

5.3.1.Дотримуватися положень Статуту ГО «ВСЗКБЗ» та принципів законності, справедливості та взаємоповаги, дотримуючись норм чинного законодавства України та міжнародного права;

5.3.2.Сприяти здійсненню мети і завдань ГО «ВСЗКБЗ»;

5.3.3.Виконувати рішення органів ГО «ВСЗКБЗ», прийняті у межах їх компетенції;

5.3.4.Приймати участь у статутній діяльності ГО «ВСЗКБЗ»;

5.3.5.Надавати ГО «ВСЗКБЗ» інформацію про порушення прав осіб внаслідок неправомірних дій посадових осіб органів та підрозділів охорони державного кордону України;

5.3.6.Своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески;

5.3.7.При внесені вступних, членських та інших внесків гарантувати правомірність набуття права власності на кошти чи майно, що передаються;

5.3.8.Утримуватися від дій, що можуть заподіяти шкоду законним правам та інтересам, діловій репутації ГО «ВСЗКБЗ» чи його членам;

5.3.9.Дбати про утвердження позитивного іміджу ГО «ВСЗКБЗ».

 

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ

ГО «ВСЗКБЗ»ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

6.1. Органами управління ГО «ВСЗКБЗ» є:

- Вищий орган управління - З’їзд.

- Орган управління - Правління.

- Виконавчий орган – Голова правління.

Дострокове припинення діяльності осіб, обраних до органів ГО «ВСЗКБЗ», може бути у разі смерті, визнання їх безвісно відсутніми чи померлими, за власною заявою, внаслідок недобросовісного виконання своїх обов'язків, нанесення матеріальних чи нематеріальних збитків ГО «ВСЗКБЗ» та з інших підстав, передбачених законодавством України.

6.2. Вищий орган управління - З'їзд - скликається не рідше одного разу на п'ять років Правлінням ГО «ВСЗКБЗ», а в разі потреби - достроково за ініціативою Правління, Голови Правління чи за вимогою 1/3 членів ГО «ВСЗКБЗ». В період між засіданнями З'їзду вищим органом управління ГО «ВСЗКБЗ» є Правління.

У засіданні З'їду беруть участь члени ГО «ВСЗКБЗ».

Проект порядку денного та дату проведення З'їзду визначає Правління.

При вирішенні питань на З'їзді кожен член ГО «ВСЗКБЗ» має один голос.

6.3. Головуючим на засіданні З'їзду є Голова Правління ГО «ВСЗКБЗ», а в разі Його відсутності – Секретар Правління ГО «ВСЗКБЗ».

Про проведення З'їзду та порядок денний делегатам повідомляється персонально не пізніше, ніж за 60 днів до його проведення, а про проведення позачергового З'їзду - не пізніше, ніж за 30 днів до його проведення.

З'їзд ГО «ВСЗКБЗ» є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 кількості членів ГО «ВСЗКБЗ».

Рішення З'їзду ГО «ВСЗКБЗ» приймаються простою більшістю голосів, за винятком п.п. 6.4.2, 6.4.8 та 6.4.9, 6.4.10, які приймаються 3/4 членів З'їзду.

Рішення З'їзду оформляються протоколом, який підписують Голова та Секретар З'їзду і скріпляється печаткою ГО «ВСЗКБЗ».

6.4.До компетенції З'їзду належить:

6.4.1.Обрання секретаря З'їзду, затвердження порядку денного;

6.4.2.Прийняття Статуту ГО «ВСЗКБЗ», внесення до нього змін та доповнень;

6.4.3.Затвердження основних напрямків діяльності ГО «ВСЗКБЗ» та звітів про їх виконання;

6.4.4.Обрання та звільнення членів Правління;

6.4.5.Обрання та звільнення Голови Правління;

6.4.6.Обрання та звільнення Секретаря Правління;

6.4.7.Заслуховування звітів Правління;

6.4.8. Прийняття рішень за скаргами про виключення з членів ГО «ВСЗКБЗ»;

6.4.9. Прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію ГО «ВСЗКБЗ»;

6.4.101.Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу у порядку, передбаченому чинним законодавством.

З'їзд може прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції Правління, окрім питань виключної компетенції (п.п. 6.4.1.- 6.4.6., 6.4.8., 6.4.10.).

6.5. Керівництво діяльністю ГО «ВСЗКБЗ» у період між З’їздами здійснює Правління. До складу Правління можуть бути обрані особи, які не є членами ГО «ВСЗКБЗ». Члени Правління обираються безстроково. Повноваження кожного окремого члена Правління можуть бути припинені достроково з підстав, передбаченим даним Статутом та чинним законодавством України. Члени Правління можуть виконують свої обов'язки на громадських засадах (безоплатно).

6.6.Основною формою роботи Правління є його засідання.

Засідання Правління ГО «ВСЗКБЗ» скликаються Головою Правління не рідше двох раз на рік, позачергові - за ініціативою членів ГО «ВСЗКБЗ», Голови Правління, або не менш, ніж 30% членів Правління.

Засідання є правомочними, якщо в них беруть участь не менш ніж 2/3 членів Правління.

Рішення Правління приймається простою більшістю голосів, окрім питань виключної компетенції (6.8.1 - 6.8.4.), які приймаються 2\3 голосів. У разі коли рішення не може бути прийняте у зв'язку з рівним розподілом голосів, вирішальним є голос Голови Правління ГО «ВСЗКБЗ».

Рішення Правління оформлюються протоколом. Протоколи засідань Правління підписують Голова Правління та Секретар Правління та скріпляється печаткою СЗКБЗу. У разі відсутності Голови Правління та/або Секретаря Правління, Протокол замість відсутньої особи підписується одним з членів Правління.

Рішення Правління можуть прийматися в робочому порядку, шляхом опитування членів Правління, з наступним оформленням протоколу.

Члени Правління можуть приймати участь у засіданнях З'їзду з правом дорадчого голосу. Якщо члени Правління є одночасно делегатами З'їзду ГО «ВСЗКБЗ», то вони приймають участь у голосування на загальних підставах.

Голова Правління готує проект порядку денного і матеріали до засідання Правління. Матеріали мають бути доведені до відома членів Правління не менше ніж за 3 дні до засідання, крім позачергового.

6.7.Дострокове припинення діяльності членів Правління може бути за ініціативою членів Правління у разі смерті, згідно власної заяви, недобросовісного виконання обов'язків члена Правління, нанесення ГО «ВСЗКБЗ» матеріального або морального збитку та за аналогією з п. 4.3.

6.8.Правління ГО «ВСЗКБЗ»:

6.8.1.Затверджує плани роботи ГО «ВСЗКБЗ»;

6.8.2.Затверджує бюджет ГО «ВСЗКБЗ»;

6.8.3.Здійснює керівництво діяльністю ГО «ВСЗКБЗ», координує та спрямовує діяльність відокремлених підрозділів ГО «ВСЗКБЗ»;

6.8.4.Затверджує внутрішні локальні акти;

6.8.5.Заслуховує звіти Голови Правління, членів Правління, керівників відокремлених підрозділів ГО «ВСЗКБЗ»;

6.8.6.Встановлює розміри вступних та членських внесків;

6.8.7.Приймає рішення про прийом та виключення членів ГО «ВСЗКБЗ», розміри вступних та членських внесків для них;

6.8.8.Приймає, у разі потреби, рішення про звільнення членів ГО «ВСЗКБЗ» від вступних та членських внесків або їх зменшення;

6.8.9. Приймає рішення про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів ГО «ВСЗКБЗ» та затвердження їх положень, надає фінансову та методичну допомогу, призначає та звільняє їх керівників;

6.8.10.Приймає рішення про вступ ГО «ВСЗКБЗ» до громадських об’єднань, включаючи міжнародні;

6.8.11. Прийняття рішення про підтримку кандидатів для участі у виборах до місцевих рад та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також підтримку кандидатів в депутати Верховної Ради України;

6.8.12.Призначає дату проведення З'їзду та визначає його порядок денний;

6.8.13.Приймає рішення про створення необхідних для виконання статутних завдань госпрозрахункових установ та організацій, заснування підприємств, засобів масової інформації, призначення та звільнення їх керівників;

6.8.14.Визначає і затверджує штатний розклад та умови оплати праці посадових осіб ГО «ВСЗКБЗ»;

6.8.15.Вносить пропозиції до органів державної влади і управління щодо розробки нормативних актів та інших документів, що регулюють питання, які є метою та предметом діяльності ГО «ВСЗКБЗ»;

6.8.16.Здійснює господарське управління майном ГО «ВСЗКБЗ»;

6.8.17.Приймає рішення про нагородження та заохочення членів ГО «ВСЗКБЗ»;

6.8.18.Затверджує власну символіку (прапор, емблему та іншу атрибутику) та дає дозвіл на її використання;

6.8.19.Приймає рішення про виключення осіб з членів ГО «ВСЗКБЗ»;

6.8.20.Затверджує представників ГО «ВСЗКБЗ» у державних, громадських та міжнародних органах та організаціях;

6.8.21.Розглядає та вирішує інші питання, крім тих, що винесені до виключної компетенції З'їзду;

6.8.22.Про свою діяльність Правління звітує перед З'їздом;

6.8.23.Правління може приймати рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції Голови Правління.

6.9. Голова Правління є вищою посадовою особою, виконавчим органом ГО «ВСЗКБЗ», обирається З'їздом, підзвітний йому та несе перед ним відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

6.12.Голова Правління:

6.12.1 Забезпечує виконання рішень З'їзду, Правління;

6.12.2.Розробляє пропозиції Правлінню з будь-яких аспектів діяльності ГО «ВСЗКБЗ»;

6.12.3.Здійснює керівництво поточною діяльністю ГО «ВСЗКБЗ» в період між засіданнями Правління ГО «ВСЗКБЗ» та вирішує всі питання, крім тих, що винесені до виключної компетенції З'їзду та Правління;

6.12.4. Готує проекти внутрішніх локальних актів - положень, правил, кошторисів, статутів відокремлених підрозділів тощо;

6.12.5. Без довіреності діє від імені ГО «ВСЗКБЗ»;

6.12.6.Забезпечує виконання бюджету, затвердженого Правлінням, здійснює фінансово-господарське керівництво діяльністю;

6.12.7.Як вища посадова особа ГО «ВСЗКБЗ» відповідає за вирішення питань підготовки і розстановки кадрів, прийому, звільнення працівників, визначення форми, порядку та розміру оплати праці;

6.12.8. Представляє ГО «ВСЗКБЗ» у взаємовідносинах з державними органами, підприємствами, іншими організаціями, в тому числі міжнародними;

6.12.9. Скликає засідання Правління та готує проект порядку денного;

6.12.10.Звітує про діяльність ГО «ВСЗКБЗ» і свою особисту перед З'їздом та Правлінням;

6.12.11.Видає накази та розпорядження;

6.12.12.Має право підпису на банківських документах;

6.12.13.Приймає рішення про пред'явлення від імені ГО «ВСЗКБЗ» претензій та позовів;

6.12.14.Затверджує ескізи штампів, печаток, зразків бланків;

6.12.15.Укладає угоди, договори та контракти;

6.12.16.Розподіляє обов'язки серед членів Правління;

6.12.17. Відкриває та закриває поточні та інші рахунки в установах банків;

6.12.18. Голова Правління може виконувати свої обов’язки на громадських засадах (безоплатно).

6.13. Оперативне керівництво діяльністю ГО «ВСЗКБЗ» здійснює Секретар Правління. Секретар Правління призначається рішенням З’їзду ГО «ВСЗКБЗ».

6.14. Секретар Правління:

6.14.1.Діє від імені ГО «ВСЗКБЗ» за довіреністю, що видається Головою правління;

6.14.2. забезпечує виконання планів роботи ГО «ВСЗКБЗ», бюджету ГО «ВСЗКБЗ», Програм діяльності ГО «ВСЗКБЗ»;

6.14.3. звітує про діяльність ГО «ВСЗКБЗ» - Правлінню, в період між засіданнями - Голові Правління;

6.14.4.Вирішує інші питання, крім тих, що входять до виключної компетенції З'їзду, Правління, Голови Правління;

6.14.5.укладає за дорученням Голови Правління договори, що спрямовані на виконання статутних завдань.

6.14.6. Здійснює діяльність по організації взаємодії ГО «ВСЗКБЗ» з іншими підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності для досягнення мети та завдань ГО «ВСЗКБЗ». 

6.14.7. Секретар Правління може виконувати свої обов’язки на громадських засадах (безоплатно).

 

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
ТА ІНШОГО МАЙНА ГО «ВСЗКБЗ».

7.1.У власності ГО «ВСЗКБЗ» можуть знаходитись будівлі, споруди, обладнання, інвентар, гроші, акції та інші цінні папери, житловий фонд, транспорт, а також інші матеріальні та нематеріальні активи, необхідні для забезпечення статутної діяльності ГО «ВСЗКБЗ».

7.2.Джерелами формування майна та коштів ГО «ВСЗКБЗ» є:

7.2.1. внески засновників, членів ГО «ВСЗКБЗ» та інших осіб;

7.2.2.надходження від підприємств, організацій, створених ГО «ВСЗКБЗ», майно та кошти, що придбані у результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ГО «ВСЗКБЗ» юридичних осіб;

7.2.3.майно, що придбано за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством;

7.2.4.доходи від депозитних вкладів, від цінних паперів та інші пасивні доходи;

7.3. ГО «ВСЗКБЗ» використовує майно та кошти для виконання статутних завдань.

ГО «ВСЗКБЗ» має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, не заборонені законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що належить ГО «ВСЗКБЗ» несе ГО «ВСЗКБЗ».

 

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЛЬНОСТІ ГО «ВСЗКБЗ»
І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ

8.1.Припинення діяльності ГО «ВСЗКБЗ» здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації;

8.2.Припинення діяльності ГО «ВСЗКБЗ» відбувається за рішенням 2\3 голосів присутніх на З'їзді ГО «ВСЗКБЗ» членів або за рішенням суду у визначених законодавством випадках.

8.3.При реорганізації ГО «ВСЗКБЗ» (злиття, приєднання, розподіл, відокремлення, перетворення) вся сукупність прав та обов'язків переходить до правонаступника (правонаступників).

8.4.В разі ліквідації, кошти та інше майно ГО «ВСЗКБЗ», яке є його власністю, не може перерозподілятись між членами ГО «ВСЗКБЗ», а може бути передане іншій неприбутковій організації відповідного напрямку діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, спрямовується в дохід держави,

8.5. ГО «ВСЗКБЗ» не може бути реорганізованим в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

8.6.Ліквідація ГО «ВСЗКБЗ» проводиться ліквідаційною комісією, призначеною З'їздом чи судовим органом, яка визначає кредиторів та боржників ГО «ВСЗКБЗ», порядок розрахунків з ними.

8.7.Повноваження щодо управління справами ГО «ВСЗКБЗ» переходять до ліквідаційної комісії з дати її призначення.

8.8.При здійснені своїх повноважень ліквідаційна комісія діє в межах вимог, які встановлюються законодавством України,

8.9.Ліквідаційна комісія:

8.9.1.протягом трьох днів з моменту її призначення опубліковує відповідну інформацію в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подання заяв кредиторами щодо своїх претензій;

8.9.2. здійснює інвентаризацію та оцінку наявного майна ГО «ВСЗКБЗ»;

8.9.3. виявляє дебіторів та кредиторів ГО «ВСЗКБЗ» та здійснює розрахунки з ними.

  

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО СТАТУТУ ГО «ВСЗКБЗ»

 9.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються З’їздом ГО «ВСЗКБЗ» Організації.

9.2. Про зміни та доповнення до Статуту Організації повідомляє орган державної реєстрації у п'ятиденний термін.

 

 Голова Правління ГО «ВСЗКБЗ»                                                         О.В. Лебідь